Získavanie a výber zamestnancov

Úsek ľudských zdrojov zabezpečuje vyhľadávanie nových zamestnancov prostredníctvom získavania a výberu zamestnancov. Účelom získavania zamestnancov je v žiadanom čase zabezpečiť, aby na zverejnenú pracovnú ponuku obsadenia voľného pracovného miesta pozitívne reagoval čo najväčší počet vhodných uchádzačov z prostredia zamestnávateľa z radov jeho zamestnancov a z prostredia mimo zamestnávateľa, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do procesu výberu zamestnanca.

Slovenská pošta pri získavaní zamestnancov využíva interné a externé zdroje, pričom používa jednu metódu alebo kombináciu viacerých metód získavania:

  • priame oslovenie konkrétneho zamestnanca, konkrétneho uchádzača, bývalého zamestnanca z evidencie zamestnávateľa,
  • oslovenie uchádzača na základe žiadosti o zaradenie do výberu zamestnanca predloženej v inej zverejnenej pracovnej ponuke obsadenia voľného pracovného miesta,
  • oznámenie ponuky obsadenia voľného pracovného miesta na intranete, na webovej stránke spoločnosti alebo na externých pracovných portáloch,
  • oznámenie ponuky obsadenia voľného pracovného miesta prostredníctvom vývesiek, obežníkov, letákov, plagátovej reklamy,
  • inzercia v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie,
  • spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, s obecnými úradmi, s mestskými úradmi alebo s personálnymi agentúrami.

V procese výberu zamestnanca sa u uchádzača overuje plnenie konkrétnych požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta z pohľadu plnenia kvalifikačných predpokladov, ako aj plnenie iných predpokladov uchádzača, najmä jeho schopnosti, zručnosti a vlastnosti potrebné na prácu na obsadzovanom pracovnom mieste. Uchádzač by mal okrem stanovených požiadaviek na pracovné miesto spĺňať aj požiadavku, aby prispel k vytváraniu tímovej a firemnej kultúry v spoločnosti.

Účelom výberu zamestnancov je zistiť a posúdiť, či uchádzač je vhodný alebo nevhodný na obsadenie voľného pracovného miesta a z vhodných uchádzačov vybrať uchádzača, ktorý najviac spĺňa požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta. Výber zamestnanca pozostáva z predbežného pohovoru, z hodnotenia výberu zamestnanca a rozhodovania o výbere zamestnanca. Výsledok z procesu výberu zamestnanca je oznámený len vybranému uchádzačovi písomne alebo elektronicky.

OS - Získavanie a výber zamestnancov
Obsadené pracovné miesta