Firemná kultúra

Firemná kultúra Slovenskej pošty sa opiera o históriu, tradície, hodnoty, dokumenty a normy spoločnosti. Zahŕňa v sebe všeobecne uznávané a praxou overené pracovné hodnoty, zásady medziľudských vzťahov a etických princípov, či už smerom do vnútra spoločnosti alebo orientované na zákazníkov.

V našej spoločnosti uznávame hodnoty:

 • Dôveryhodnosť

  Chceme byť dôveryhodným sprostredkovateľom poštových služieb, ktorý uspokojuje meniace sa potreby zákazníkov a ktorý ponúka aj nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a s vysokou kvalitou služieb pre zákazníka.

 • Prospešnosť

  Vážime si každého zákazníka a hľadáme pre neho tie najlepšie možné riešenia so zámerom dosiahnutia obojstrannej prospešnosti.

 • Zrozumiteľnosť

  Chceme byť prospešnou, dôveryhodnou a profesionálnou spoločnosťou, zrozumiteľnou pre zákazníkov, ktorí budú našu spoločnosť vnímať ako verejnú autoritu.

 • Férovosť

  Hlásime sa k férovému správaniu k svojej konkurencii a podporujeme voľnú a nerušenú hospodársku súťaž.

 • Efektívnosť

  V snahe prispôsobiť sa požiadavkám trhu a uspieť v konkurenčnom boji prechádzame procesmi zmien s cieľom dosiahnutia zefektívnenia poskytovaných služieb, procesov a systému riadenia.

 • Profesionalita

  Staviame na profesionálnom prístupe k zákazníkom a snažíme sa o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb svojimi zamestnancami.

Zodpovednosť voči našim zákazníkom podporujeme dodržiavaním Poštárskeho kódexu a Štandardov správania sa, ktoré sú súčasťou firemnej identity.