Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR, nakoľko osobné údaje môžeme vnímať ako kľúč do nášho súkromia.

Dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známe pod názvom „GDPR“ General Data Protection Regulation ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorých Slovenská pošta, a. s., spracúva osobné údaje.

V prípade, ak nedôjde k prijatiu do zamestnania, osobné údaje uchádzačov budú uložené v databáze uchádzačov o zamestnanie a po uplynutí 1 roka následne zlikvidované.

Slovenská pošta, a.s., má zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.