Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávaním zamestnancov chceme dosiahnuť úroveň odborných a osobnostných predpokladov zamestnancov, ktorá zodpovedá požiadavkám na plnenie strategických cieľov spoločnosti a pomáha formovať sociálne kompetencie zamestnancov. Vzdelávacie aktivity zabezpečujeme v oblastiach:

  • Adaptácia

    Vytvárame pozitívny postoj a vzťah nastupujúceho zamestnanca k spoločnosti, aby sa vedel v čo najkratšom čase prispôsobiť pracovným a sociálnym podmienkam.

  • Zvyšovanie úrovne odborných vedomostí

    Dôraz kladieme na odborné kurzy zamerané na produktové portfólio, poskytované služby, na ovládanie výpočtovej techniky a výučbu cudzích jazykov.

  • Rozvoj osobnostných predpokladov

    Zamestnancov rozvíjame najmä v riadiacich, komunikačných, obchodných a prezentačných zručnostiach.

Vzdelávanie realizujeme predovšetkým vo vlastných priestoroch, disponujeme takmer 100 miestnosťami vhodnými pre účely vzdelávania vrátane počítačových učební v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Belušských Slatinách. Uplatňujeme prezenčnú, dištančnú a elektronickú formu vzdelávania. Pre zamestnancov je dostupná odborná literatúra a tlač a zamestnanci majú navyše možnosť zapožičania odbornej literatúry z knižnice.