Štipendijný program so Žilinskou univerzitou v Žiline

Štipendijný program je určený pre študentov denného štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry spojov študujúcich v:

 • akreditovaných bakalárskych študijných programoch: distribučné technológie a služby, elektronický obchod a manažment od 3. ročníka,
 • akreditovaných inžinierskych študijných programoch: poštové inžinierstvo, elektronický obchod a manažment od 1. ročníka.

Podmienky vstupu do štipendijného programu:

 1. Záujemca musí byť študentom denného štúdia na Katedre spojov.
 2. Pre vstup do štipendijného programu je potrebné vyplniť žiadosť o zaradenie do štipendijného programu pre študentov vysokých škôl a zaslať scan na stipendium@slposta.sk
  alebo poštou na adresu:
  Slovenská pošta, a. s.
  Úsek ľudských zdrojov
  Odbor vzdelávania a rozvoja
  Partizánska cesta 9
  975 99 Banská Bystrica

 3. Na základe prijatej žiadosti bude záujemca pozvaný na osobný pohovor.
 4. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru bude záujemca objednaný na lekársku preventívnu prehliadku v určenom zariadení SP, a. s.
 5. Po overení zdravotnej spôsobilosti uzatvorí SP, a. s., so študentom štipendijnú zmluvu.

Predmetom zmluvy je poskytnutie štipendia študentovi a záväzok študenta po úspešnom vykonaní štátnej skúšky uzatvoriť pracovnú zmluvu na tri roky.

SP, a. s., poskytne študentovi v štipendijnom programe počas štúdia štipendium na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 750 EUR / semester,
 • do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 600 EUR / semester.

Výhody štipendijného programu:

 • zadanie témy záverečnej bakalárskej/diplomovej práce súvisiacej s problematikou SP, a. s.,
 • absolvovanie odbornej praxe na pracoviskách SP, a. s.,
 • zapojenie sa do projektov SP, a. s.,
 • garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v SP, a. s.,
 • poskytnutie štipendia na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov.