Vedúci odboru - odbor účtovníctva, financií a daní - Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Ostatné

Odborný manažér je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi zverený útvar a komplexne realizuje riadiace činnosti smerujúce k naplňovaniu strategických cieľov rozvoja spoločnosti. Riadenie, organizovanie a kontrola najzložitejších účtovných a daňových procesov vo zverenom útvare, plánovanie podnikateľských aktivít vo zverenom útvare a využitie ich kapacít, vedenie zamestnancov, prideľovanie úloh, motivovanie, hodnotenie zamestnancov, identifikácia a riešenie problémov, zabezpečenie efektívnosti hospodárenia zvereného útvaru a hodnotenie výkonnosti zamestnancov daného útvaru a zabezpečovanie ďalších personálnych činností, vedenie príslušnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, vysoká miera zodpovednosti za škody a pod. Po odbornej stránke poskytuje výklad, konzultácie a interné metodické usmernenie v oblasti účtovných a daňových predpisov, metodicky riadi všetky účtovné procesy pri zavádzaní nových produktov, pripomienkuje obchodné zmluvy, vypracováva odborné stanoviská v rámci spoločnosti, odborné správy a stanoviská pre tretie subjekty, ekonomické analýzy, dohliada na spracovanie mesačnej a ročnej závierky ako aj konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, riadi peňažné toky spoločnosti (vypracovanie a vyhodnotenie plánu peňažných tokov, zabezpečenie dostatočnej peňažnej hotovosti), vyhodnocuje ďalšie plány ako súčasť podnikateľského plánu, plán úverového zaťaženia, vypracováva účtovný rozvrh vrátane jeho zmien, dohliada na vypracovanie daňových priznaní (daň z príjmu, DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností), koordinuje a dohliada na činnosti súvisiace s vykonaním externého auditu spoločnosti, spolupracuje s bankami, a pod. Aktívne sa podiela na projektových a rozvojových aktivitách spoločnosti.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
odborný manažér
Miesto výkonu práce
Banská Bystrica
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti: 6, TT 11, ponúkaná základná mzda 1 800 EUR mesačne (môže byť upravená podľa odborných skúseností a praxe uchádzača) a prémie v závislosti od miery plnenia ukazovateľov podľa OS–52 Odmeňovanie zamestnancov
Termín nástupu
1.10.2023 alebo dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadovaná odborná prax
7 rokov, z toho 5 rokov riadiaca funkcia v danej oblasti
Odborné spôsobilosti
expert v oblasti daňových a účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
pokročilé využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
dobrá
Vodičské oprávnenie
B - aktívny vodič
Administratívne zručnosti
písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
manažérske štandardy, riadiace zručnosti, komunikačné zručnosti, schopnosť prijať zodpovednosť, schopnosť rozvíjať sa, kreativita a strategické myslenie, rozhodnosť, odolnosť voči záťaži

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Informácie pre uchádzača
- prijatie na PZ - skúšobná doba 3 mesiace - doba určitá 1 rok, s možnosťou predĺženia na neurčitý čas práca v stabilnej spoločnosti služobné auto aj na súkromné účely sociálne výhody firemné benefity zázemie veľkej spoločnosti príspevok na stravu príspevok pri pracovnom výročí - oceňujeme lojalitu a senioritu, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti, mimoriadna sociálna výpomoc, príspevok na rôzne športové a kultúrne podujatia, s cieľom podporiť aj mladé rodiny s deťmi, ktorým poskytujeme napr. príspevok pri prvom nástupe do školy, organizujeme detské letné tábory pre deti zamestnancov Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku